Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Eurofert

Vznik projekční a konstrukční kanceláře Eurofert ENG s.r.o. je spjat s programem výstavby spaloven odpadu v bývalém Československu v  kterém  měla bývalá ČSSR monopolní postavení v RVHP. V rámci tohoto programu bylo zrealizováno přes 470 projektů a to prakticky ve všech zemích východního bloku: Vietnam, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Rusko, Německo atd…

Realizace zahrnují výkonovou řadu od spaloven malého výkonu určené pro námořní lodě, zařízení určené pro nemocnice, průmyslový odpad až po komplexní výkonná zařízení určená pro zpracování komunálního odpadu z městských aglomerací.

V následujících letech docházelo postupně k modernizaci stávajících zařízení a omezené výstavbě nových spaloven určených převážně pro zpracování nebezpečného či nemocničního odpadu.

Svůj podíl jsme měli i na  první  fluidní spalovně čistírenských kalů v České republice. Určeno pro město Jihlava  cca 100 tis obyvatel.  Náš fluidní reaktor verze MK III.  je mimo jiné založen na zkušenostech  z této realizace. řešení  patentově chráněno a je majetkem kanceláře Eurofert ENG s.r.o.

Kancelář také v posledních letech zpracovala studie a projekty řešící nakládání s odpady a to jak pro hlavní město ČR Prahu (řešení zpracování čistírenských kalů) tak i pro největší národní park Evropy: Národní park Šumava. Předmětem studie byl návrh logistiky a zpracování odpadu, včetně třídění a termického zpracování jak odpadu komunálního tak i čistírenských kalů.

Další oblastí, kde je v poslední době žádána spolupráce kanceláře je problematika zpracování kalů s vysokým obsahem ropných látek. Jedná se o zahraniční spolupráci se zeměmi s tradičním ropným průmyslem. Kancelář nejen pro řešení této problematiky otevřela své pobočky v Norsku a Anglii.

Kancelář se aktivně účastní národních a mezinárodních podniků s environmentální tematikou např. Internacional Conference on Environment and Mineral Procesing pořádaných na půdě Ostravské univerzity, a je členem profesního sdružení STEO s celoevropskou působností. V rámci oboru kancelář spolupracuje s Akademií věd České republiky a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, v.v.i.

V dalším  vývoji jsme dospěli, k rozdělení  čiiností  do dalších dvou organizací. EUROFERT  s.r.o. jako obchodní organizace a Eurofert CZ  s.r.o.  výrobní složka rodiny Eurofert.