Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


přehled souvisejících norem a předpisů,

normy :  

CEN/TR 13767:2004. nahrazující ČSN CR 13767 (75 8081) Charakterizace kalů - Správná praxe  pro spalování kalů s tuky a shrabky nebo samostatně

EN 1085   zavedena v ČSN EN 1085 (75 0160) Čištění odpadních vod - Slovník

EN 12832   zavedena v ČSN EN 12832 (75 0178) Charakterizace kalů - Využití a odstraňování kalů - Slovník

EN 12255-8   zavedena v ČSN EN 12255-8 (75 6403) Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství

CEN/TR 13768 zavedena v TNI CEN/TR 13768 (75 8082) Charakterizace kalů - Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu

EN 13965-1 zavedena v ČSN EN 13965-1 (83 8001) Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu

EN 13965-2 zavedena v ČSN EN 13965-2 (83 8001) Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

vyhlášky :

Vyhláška MŽP a MZd č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozděj­ších předpisů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v pozdějším znění

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monomethyltetrachlordifenylmethanem, monomethyldichlordifenylmethanem, monomethyldibromdifenyl-methanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

Vyhláška č.395/1995 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání  osvědčení

Vyhláška č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek ,obecné emisní limity

Vyhláška č.357/2002 Sb.,kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzuší

Vyhláška č.376/2001 Sb. o  hodnocení nebezpečných vlastností odpadu

Vyhláška č.381/2001 Sb., katalog odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady

nařízení vlády :

Nařízení vlády č.354/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky  pro spalování odpadu

Nařízení vlády č.117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

Nařízení  vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR

zákony :

 Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č.100/2001Sb.,  o posuzování vlivu na životní prostředí

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životní prostředí

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

Zákon č.86/2002 Sb., o ochraně obvzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizaci

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 185/2001 Sb.,  o odpadech

Zákon č.180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů