Eurofert CZ s.r.o. EUROFERT s.r.o. Eurofert ENG. s.r.o.


Legislativa

Integrovaný systém k ochraně životního prostředí v členských státech Evropské unie

zdroj :Informační portál  Ministerstva průmyslu a obchodu www.ippc.cz

V členských státech Evropské unie byla postupně, s cílem dosáhnout vyššího stupně ochrany životního prostředí, přijímána v oblasti ochrany životního prostředí celá soustava právních předpisů, založených na integrovaném přístupu a na prevenci vzniku emisí.

Základním dokumentem pro zavedení integrovaného systému prevence znečištění v EU je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevetion and Control – IPPC).

Jako hlavní důvody pro zavedení integrovaného systému řízení znečištění životního prostředí jsou uváděny:

- rozdílné přístupy k řízení emisí do ovzduší, vody a půd, které mohou způsobovat pouze přesuny znečištění z jednoho prostředí nebo složky do druhé,

- potřeba omezování materiálových a energetických toků,

- nutnost rozšíření opatření proti vypouštění nebezpečných látek do ovzduší a vodního prostředí o opatření zaměřená na snížení emisí nebezpečných látek do půdy,

- nezbytnost zajistit snižování znečištění životního prostředí jako celku a zabránit komplexně emisím do ovzduší, půdy a vody a současně maximálně omezit produkci     odpadů,

- uplatnění komplexního přístupu při posuzování všech vlivů na životní prostředí a oznamovací povinnost příslušnému úřadu,

- zajištění plné koordinace mezi příslušnými úřady při povolovacím řízení, s cílem dosažení nejvyšší možné míry efektivnosti ochrany životního prostředí jako celku,

- nezbytnost stanovení emisní limitů a technických opatření závazných podmínek provozu založených na nejlepších dostupných technikách a technologiích se   zřetelem na technické parametry jednotlivých zařízení a jejich částí.

Implementace směrnice Rady 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění v České republice

Výše uvedená směrnice byla v plném rozsahu implementována do české legislativy. 

Legislativa Evropské unie

Cíle a zásady politiky životního prostředí Společenství, jsou obsaženy v článku 174 Smlouvy o založení Evropského společenství a jsou založeny na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě EU směrnicí Rady 2008/1/ES (dříve 96/61/ES) o integrované prevenci a omezování znečištění. Cílem směrnice je dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Aktuálně (červen 2009) je projednáván návrh revize směrnice pod novým názvem „o průmyslových emisích“, (KOM(2007) 844 v konečném znění).

EUR—Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, sekundární právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.

Legislativa České republiky

Základním zákonem pro oblast integrované prevence v ČR je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Zákon stanoví povinnosti provozovatelů zařízení, upravuje postup při vydávání integrovaného povolení, zřizuje integrovaný registr znečišťování, upravuje podmínky pro propojení dosavadních informačních systémů v oblasti ochrany životního prostředí s integrovaným registrem znečišťování, upravuje systém výměny informací o nejlepších dostupných technikách a také stanoví sankce za porušení zákona.


Seznam odkazů

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 

Vyhláška č. 554/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

 

Stanoviska MŽP

Ministerstvo životního prostředí v rámci své metodické činnosti na úseku integrované prevence zpracovává stanoviska k zařazení zařízení do příslušné kategorie průmyslových činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

2. pololetí roku 2008 a 1. pololetí roku 2009

stanoviska MŽP

1. pololetí roku 2008

stanoviska MŽP

Souhrn za rok 2007

stanoviska MŽP

Souhrn za rok 2006

stanoviska MŽP